Monthly Archives: January 2019

ความพร้อม 5 ประการ ก่อนเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท

ความพร้อม 5 ประการ ก่อนเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท             เมื่อเกิดความคิดริเริ่มประกอบธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำให้จดทะเบียนบริษัทไว้ก่อน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบริษัทมีอายุการจัดตั้งนาน ๆ ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ควรก่อนดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทของตนเอง ต้องลองสำรวจดูก่อน ว่ามีความพร้อม 5 ประการดังต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน 1.ค่าใช้จ่ายสำหรับจดทะเบียนบริษัท อันดับแรกคือ “เงินลงทุนและค่าใช้จ่าย” เพื่อนำมาใช้ในดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ที่ต้องจ่ายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า ในราคาประมาณ 10,000-15,000 บาท ไปจนถึงค่าเช่าสำนักงาน ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างทำบัญชีและค่าสอบบัญชี ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน เป็นต้น ส่วนเงินลงทุนนั้นจะต้องมีเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งหากเงินเก็บไม่เพียงพอ ก็จำเป็นต้องแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เช่นบ้าน รถ บัตรเครดิต เป็นต้น เป็นความพร้อมข้อแรกที่ต้องมี 2.ลำดับต่อมาก่อนเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทคือ “ความรู้และลูกค้า” การจดทะเบียนบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การให้บริษัทอยู่อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ถือเป็นเรื่องที่ยากพอควรแต่ไม่ก็ไม่เกินความสามารอยู่ดี เพียงต้องอาศัยความรู้ในเรื่องภาษีบัญชีและความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจนั้น ๆ ด้วย นับเป็นอีกความพร้อมที่สามารถส่งเสริมให้ธุรกิจผลประสบความสำเร็จ ส่วน “ลูกค้า” ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการจดทะเบียนบริษัท ที่ต้องมาก่อนความพร้อม ก่อนความรู้ หรือ ก่อนค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน… Read More »